• Lerarenopleiding

  • Lerarenopleiding: avondtraject (2 jaar)


 

 

Vanaf 1 september 2019 zal de specifieke lerarenopleiding van naam veranderen en zal die er anders uitzien. Voor bachelors en vakexperten secundair onderwijs met minimaal drie jaar werkervaring zal Thomas More Mechelen-Antwerpen samen met de collega’s van CVO TSM een nieuw opleidingstraject aanbieden. We zullen hierbij net zoals nu kiezen voor een dagtraject en een avond-weekendtraject om maximaal tegemoet te komen aan de verwachtingen en beschikbaarheid van de (werkende) student.

Studenten die het afgelopen jaar startten met hun opleiding bij CVO TSM zullen in optimale omstandigheden hun traject kunnen afronden op de vertrouwde campus Kruidtuin.

Wij kijken er alvast naar uit om je als Thomas More student te verwelkomen binnenkort! 

        Team lerarenopleiding CVO TSM en Thomas More Mechelen-Antwerpen

 

 

In de specifieke lerarenopleiding (SLO) leer je de nodige onderwijskundige, pedagogische en didactische competenties om een goede leraar te worden in het secundair of volwassenenonderwijs, in theorievakken of eerder in praktijkvakken.

De opleiding telt 60 studiepunten, met steeds een gedeelte theorie en praktijk. 

STRUCTUURSCHEMA

De opleiding is modulair en telt 10 modules:

  • Didactische competentie (4 modules): DCA - DCP - DCO - DCS
  • Psycho-pedagogische competentie (1 module): PPC
  • Pedagogisch-organisatorische competentie (3 modules): COO - BEG - GRM
  • Maatschappelijke en beroepsgerichte competentie (2 modules): OMA - LEV

De didactische modules kennen een volgtijdelijkheid, de andere modules zijn ondersteunend en kan je volgen op ieder moment in je leertraject.

MODELTRAJECT

Indien je kan aantonen dat je reeds een aantal competenties verworven hebt (op basis van vorige opleidingen, werkervaringen) kan je een aanvraag indienen voor vrijstellingen.

Indien je dit wenst, kan je deze avondopleiding ook combineren met onze dagopleiding. Je neemt dan best contact op met de trajectbegeleider die samen met jou een aangepast traject zal uitstippelen.

BIJKOMENDE INFORMATIE

We geven voor iedere module bijkomende informatie en verwijzen naar de ECTS-fiche.

DCA - Didactische competentie Algemeen

Dit is de startmodule bij uitstek ! Het is de basis voor alle andere DC-vakken.

Je krijgt een stevige theoretische basis zodat je weet hoe je een les best opbouwt. Je gaat dieper in op alle componenten van het didactische proces: doelstellingen, beginsituatie, werkvormen, leerstof, onderwijsmedia, evaluatie, .. Je gaat ook al naar een school om enkele lessen te observeren.

ECTS-fiche

DCP - Didactische Competentie Praktijk

In DCP pas je toe wat je in DCA hebt geleerd. Je gaat concreet aan de slag en je geeft je eerste kleine lessen van 20 minuten aan je mede-studenten in een veilige leersituatie. Daarnaast focussen we op het specifieke van je vakdomein:: leerplannen en jaarplannen, vakdidactiek, handboeken en lesmateriaal. Je gaat in gesprek met vakleraren en nascholers, zowel binnen onze eigen school als in stage-scholen. Je maakt kennis met je pedagogische vakbegeleider vanuit het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

ECTS-fiche

DCO - Didactische Competentie Oefenlessen

In DCO bereiden we je voor op je stage. Je bouwt verder op wat je in DCA en DCP geleerd hebt en evolueren we naar grotere oefenmomenten van 40 à 50 minuten. Je gaat aan de slag in situaties die complexer worden en een afspiegeling zijn van de echte klasrealiteit. Dit gebeurt nog steeds in een veilige leeromgeving op de eigen school. Daarnaast verruim je je bagage aan werkvormen en doe je een klein prakijkonderzoek. Je gaat tevens 6 halve dagen observeren in een school naar keuze.

ECTS-fiche

DCS - Didactische Competentie Stage

De stagemodule is het eindpunt van je opleiding. Om goed zicht te krijgen op je stageschool, observeer je eerst enkele lessen bij ervaren leraren. Daarna geef je zelf in totaal 20 uur les, je doet dit in 2 verschillende scholen naar je keuze. Deze stage gebeurt onder leiding van je stagementor (van de stageschool) én je stagebegeleider (van cvo tsm).

ECTS-fiche

COO - Communicatie en Overleg

Je leert hoe je als leraar doelgericht communiceert met leerlingen, ouders, collega's en externen, ook in moeilijke situaties. Zowel schriftelijk als mondeling verken je interactioneel leraarsgedrag. Je leert ook hoe je sociale media kan inzetten om bruggen te bouwen tussen jezelf, de school en externe partners.  

ECTS-fiche

PPC- Psycho-Pedagogische Competentie

Hoe denken en leren pubers en adolescenten? In PPC leer je hoe het brein tussen 12 en 18 jaar werkt en hoe je hier het best kan op inspelen zodat leerlingen gemotiveerd worden. Je leert de verschillende leerstijlen, hoe je vanuit een talentgerichte benadering het best inspeelt op het gedrag van leerlingen, zowel op socio-emotioneel als verstandelijk vlak. 

ECTS-fiche

BEG - Begeleiding

Een goede leraar draagt zorg voor al zijn leerlingen en doet al het mogelijke opdat zijn leerlingen zich goed zouden voelen in hun vel. In deze module leer je hoe je een zo goed mogelijk leer- en leefklimaat kan creëren in je klas en op school. Je leert hoe je probleemgedrag kan voorkomen en hoe je gepast kan inspelen op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Je krijgt zicht op het nieuwe M-decreet en wat dit voor jou als leraar betekent in je lespraktijk.

ECTS-fiche

GRM - Groepsmanagement

Lesgeven aan een groep opgroeiende pubers is een boeiende uitdaging. Je leert in deze module hoe klasgroepen zich vormen en evolueren en hoe jij als leraar dit kan beïnvloeden. Je leert hoe je een klasgroep best leidt, hou je de klas in de hand kan houden (klasmanagement). We hebben expliciet aandacht voor de problematiek van de grootstedelijke context.

ECTS-fiche

OMA - Onderwijs en maatschappij

Hoe zit het Vlaamse onderwijs in elkaar? Je leert het in deze module, met de focus op de huidige structuur van het secundair onderwijs in Vlaanderen en de plannen omtrent de modernisering ervan. Ook het participatiedecreet, het GOK decreet en het decreet kwaliteit van het onderwijs komen aan bod. Daarnaast krijg je zicht op de onderwijsloopbaan van een leerling, meer bepaald de waaier aan studierichtingen waaruit men kan kiezen, zowel in het secundair als hoger onderwijs. Tot slot staan we stil bij de aansprakelijkheid en rechtspositie van de leraar.

ECTS-fiche

LEV - Leraar en verantwoordelijkheden

Na deze module ken je het beroepsprofiel en de basiscompetenties voor de leerkracht, de voornaamste deontologische aspecten die eigen zijn aan het lerarenambt, als ook het ambtsgeheim en beroepsgeheim in het onderwijs. Je gaat aan de slag met de Algemene Pedagogische Reglementeringen (APR) van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

ECTS-fiche

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Je behaalt het diploma van leraar, erkend door het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

TEWERKSTELLING

Je kan als volwaardig leraar werken in het secundair en buitengewoon onderwijs, het volwassenonderwijs, centra voor leren en werken, tweedekansonderwijs, ...

 

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Je kan rechtstreeks instromen wanneer je minimaal een diploma secundair onderwijs hebt.

Wil je praktijkvakken geven maar heb je geen diploma secundair onderwijs, dan kan je als je slaagt in een toelatingsproef instromen. Je neemt best contact op met de trajectbegeleider voor meer informatie.

 

 

MEER INFO

Heb je vragen? Stuur een mailtje naar de trajectbegeleider of naar [email protected].

DUUR VAN DE OPLEIDING

Dit is een deeltijdse opleiding gedurende minimum 2 jaren. Op het einde van de opleiding behaal je het diploma van leraar en kan je als volwaardig leraar aan de slag met bijhorende verloning.

Wanneer je het modeltraject volgt, heb je op 3 momenten per week les. We organiseren lessen op dinsdag-, donderdagavond én op zaterdagvoormiddag.

Je kan starten in september.

LESPLAATS

De lessen gaan door op campus Jef Denyn.

RECHT OP

  • Educatief verlof: Ja
  • Opleidingscheques: Ja          

Voor meer info zie de rubriek Vragen.

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Online inschrijven kan vanaf 1 juli 2018, maar liefst na een gesprek met de trajectbegeleider. Zij bepaalt samen met jou, in welke volgorde je de vakken best afwerkt.  Mail haar voor een afspraak op één van onze infosessies op campus Jef Denyn. 

KOSTPRIJS

Je betaalt € 1,50 per lestijd, met een maximum van € 300 per semester. Onder bepaalde voorwaarden kan je van een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld genieten. (Zie in de rubriek "Vragen": vrijstelling van inschrijvingsgeld). Naast het inschrijvingsgeld betaal je nog bijkomende kosten voor het cursusmateriaal en € 5 per schooljaar voor het gebruik van het elektronisch leerplatform.

ONDERWIJS- EN EVALUATIEREGLEMENT SLO

Onderwijs- en evaluatiereglement specifieke lerarenopleiding 

PROGRAMMATIE